معماری
خانه / کارآفرینی ، طرح توجیهی

کارآفرینی ، طرح توجیهی

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻄﻌﻪ ۴۲۰۰۰۰

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻄﻌﻪ ۴۲۰۰۰۰ ۱۶صفحه pdf بلدرچین ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ۱۹۱۰ ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ در ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي در ژاﭘﻦ و ﻳﺎ ﭼﻴﻦ اﻫﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ژاﭘﻦ از ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﺮز وﺳﻴﻌﻲ ﭘﺮورش و از راه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ و …

ادامه نوشته »

ﭘﺮﻭﺍﺭﺑﻨﺪﻱ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻜﺼﺪ و دویست ﺭﺍﺱ

ﭘﺮﻭﺍﺭﺑﻨﺪﻱ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻜﺼﺪ و دویست ﺭﺍﺱ ۱۵ صفحه pdf           نیازاﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ وي را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وﻟﻴﻜﻦ ﻃﻌﻢ وﻣﺰة ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺎﻛﺎن …

ادامه نوشته »

امکان سنجی مقدماتی کوره ذوب القایی و قوی الکتریکی

امکان سنجی مقدماتی کوره ذوب القایی و قوی الکتریکی در اين طرح به مطالعات پيش امكان سنجي براي توليد كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي، كه داراي  كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف است، پرداخته شده است . روند رو به رشد تقاضاي اين محصول در كنار ويژگيهايي نظير آلوده نكردن …

ادامه نوشته »

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ {ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي } ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۱۵۰۰و۳۰۰۰و۶۰۰۰ مترمربع

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ {ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي } ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۱۵۰۰و۳۰۰۰و۶۰۰۰ مترمربع ۱۵صفحه pdf    نرخ ﺑﺎﻻي رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻛﺎﻫﺶ وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻴﺶ …

ادامه نوشته »

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۲۰۰و ۴۰۰جعبه

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۲۰۰و ۴۰۰جعبه ۱۵ صفحه pdf یکی از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺸﺮي ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاري ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﻠﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻠﻮﻓﻪ) ﺑﺮگ ﺗﻮت (ﺑﻪ ﻟﻴﻒ) ﻧﺦ (و اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده از ﻳﻚ ﻣﺎده ارزان ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل …

ادامه نوشته »

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﮐﺸﺖ وﭘﺮورش ﮔﻠﻬﺎ وﮔﻴﺎهﺎن داروﺋﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﮐﺸﺖ وﭘﺮورش ﮔﻠﻬﺎ وﮔﻴﺎهﺎن داروﺋﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ۲۵ صفحه pdf تعداد ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد  ﺑـﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ  وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪه اي از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻓﺎ رﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﻫـﺎ و ﻛﺘـﺐ داروﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داروﻳﻲ ﻳﺎ اﻓﻴﺴﻴﻨﺎل ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﺸﻮد و …

ادامه نوشته »

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ زراﻋﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰هکتار

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ زراﻋﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰هکتار ۱۵ صفحه pdf بهره ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻘﺪان ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﺗﻊ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻮان را از ﻣﺮاﺗﻊ …

ادامه نوشته »

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران متوسطه اول

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران متوسطه اول دانلود كنش پژوهي بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران  متوسطه اول         فرمت فایل word …

ادامه نوشته »

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني دانلود كنش پژوهي بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني       فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۸۰ قیمت ۲۰۰۰ تومان قسمتی از …

ادامه نوشته »

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی سطح اضطراب معلمان دانش آموزان استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان دانش آموزان عادي

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی سطح اضطراب معلمان دانش آموزان استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان دانش آموزان عادي دانلود كنش پژوهي بررسی سطح اضطراب معلمان  دانش آموزان  استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان  دانش آموزان  عادي   فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۱۰۴ قیمت ۲۰۰۰ تومان …

ادامه نوشته »